Резервар од полиетилен со зафатнина од 300 и 400 литри

Пумпа тро мембранска со проток од 71 л/мин

Уред за ниско прскање 8/10 метри