ПРЕДНИ УТОВАРАЧИ СО КАПАЦИТЕТ НА КРЕВАЊЕ ОД 600 и 800 КГР, 

КОМАНДУВАЊЕ ПРЕКУ ЏОИСТИК