Број на работни тела 5

Работен зафат 2.5 метри

Работна длабина 55 см

Тежина 1250 кгр