Плуг обртен 

Број на работни тела 4+1

Работен зафат 55 см по тело

Длабина на орање 35 см

Тежина 1700 кгр