Дијаметар на дробење до 100 мм

Погон преку кардан