Мотор: диезл 4,5 кс

Тежина: 100 кгр

Длабина на набивање: 30 см

Димензија на плоча: 46х61 см